Skrivelse till SFAB och Kommunen, 22 mars 2018

Till Peter Lundqvist
Strängnäs Fastighets AB
Vältstigen 1
645 80 Strängnäs
För kännedom Strängnäs Kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen Lars Larsson och Christer Hermansson

Mötesplats Biohuset i Mariefred
Vid årsmötet den 15 mars utsågs en styrelse att företräda föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred. Härmed översänder vi våra synpunkter och önskemål beträffande förändringsåtgärder i Biohuset. Vi ser ett stort värde i de kontakter vi har med både SFAB och KFN och vill också påminna om löfte att fortsatt vara remissinstans i utredningsarbetet och ha möjlighet till dialog underhand.

Föreningens grundläggande inställning
Behov av möteslokaler
Mariefred behöver en mötesplats för föreningslivet och möten mellan människor i olika aktiviteter. En plats som bidrar till social sammanhållning för invånare i olika åldrar, samt till kreativitet och utveckling i kommundelen – vilket är extra angeläget för en ort som Mariefred med hög inflyttning. För oss är kulturhuset ”Biohuset” den naturliga mötesplatsen och vi vill ha ett nära samarbete med bland andra Hembygdsföreningen i kulturfrågor för att tillsammans levandegöra ”Mariefredsandan”.

Vi vill betona vikten av att lokaler i Biohuset inte byggs om till bostäder om huset ska fungera som mötesplats. Det är svårt att se hur behoven hos bostadsinnehavare ska kunna förenas med behoven som styr en mötesverksamhet. Vi vill också påminna om gåvobrevet från Mariefreds Arbetareförening, daterat den 10 december 1963, där det otvetydigt framgår att husets lokaler ska användas av och för föreningslivet.

Vi kommer i denna skrivelse utveckla våra behov av befintliga lokaler i hela huset (inklusive de som vi idag inte har tillgång till) utifrån den verksamhet som för närvarande bedrivs och de önskemål om vidgade möjligheter som vi ser.

Vid möte med Peter Lundqvist, SFAB, och Christer Hermansson KFN, då Marianne Åkerlund företrädde föreningen, framkom önskemål om att föreningens nyvalda styrelse inkommer med synpunkter senast den 22 mars för att dessa ska komma i beaktande under det fortsatta utredningsarbetet.

Ökad tillgänglighet
Inledningsvis vill vi understryka vikten av att huset tillgängliggörs för att inte utestänga någon på grund av funktionsvariation och att alla säkerhetsaspekter uppfylls!

Ritningen med förslag till ombyggnad anser vi i och för sig är bra (bortsett från de två lägenheterna) men faktiskt väl ambitiös; vi har inte behov av så genomgripande och dyra ombyggnader. Vi föreslår i stället tre alternativa lösningar prioriterade i den ordning som vi önskar lösa hissinstallationen.

Alternativ 1. Möjlighet att placera en utanpåliggande hiss mellan nuvarande ingångar från gårdssidan med insteg i båda planen.

Alternativ 2. Om K -eller Q- märkning inte möjliggör detta bör man överväga möjligheten att installera ny ingång samt hiss på insidan (samma läge som alt 1)

Alternativ 3. Ny ingång från Kärnbogatan och hissen skulle ha insteg i FRD, plan 1 och i omklädningsrummet Backstage, plan 2 (enligt utredningens förslag till förändringar).

Det är viktigt att den ingång där man installerar hiss är huvudingång och att man skapar tillgängliga vägar att ta sig fram till de olika lokalerna både på plan 1 och 2. Då behöver man inte installera ytterligare en hiss vid nuvarande huvudingång, den till Biosalongen.

Övergripande behov
Vi ser inte behov av större förändringar när det gäller utformning av befintliga rum, utan tycker att rummen i stort sett fungerar bra. Vi har dock en synpunkt som vi anser skulle öka användningsgraden i lokalerna och det är att göra en dörröppning, alternativt att väggen tas bort, mellan rum 118 och rum 123. Tar man bort väggen skulle det bli ett rum som möjliggör möten för upp till ca 50 personer.

Om tillgängligheten görs möjlig och vi disponerar samtliga lokaler i huset så skapar det goda möjligheter för Mötesplatsens aktiviteter.
Det är av yttersta vikt att huset är utrustat med teknik som gör att lokalerna kan användas enligt modern standard. WIFI är ett måste och ljud- och ljusanläggningar, projektorer, filmdukar och en central kopiator och skrivare är centrala behov. Eftersom vi arbetar utifrån konceptet att föreningarna inte har ”egna” lokaler utan bokar lediga utrymmen för sina aktiviteter så är låsbara skåp för föreningarna att kunna förvara dokument och eventuell teknik i viktiga.

Ljudisolering behövs i flera rum (Kaféet på övervåningen, rum 118 på bottenvåningen och eventuellt något i en av de lägenheter vi i dag inte kommer åt). En rejäl uppfräschning av huset behövs både interiört och exteriört (på grund av eftersatt underhåll i många år!), bland annat målning av fönster (och eventuellt byte av några). Ett stort behov finns av förvaringsutrymme/förråd. Kanske kan man rusta och bygga till befintlig bod på gården.

Användning av lokaler vi disponerar idag
Vänstra ingången från gården; Lokalerna 117 och 118 används som möteslokaler för framför allt SPF Seniorerna. Där bedriver man verksamhet både på dagtid och kvällstid. Det gäller allt från styrelsemöten, olika arbetsgrupper och studiecirkelverksamhet av olika slag till datakurser, kulturcirklar, målar- och pysselgrupper, Gin Rummy och bridgegrupper, med mycket mera. Lokalerna disponeras även av Arbetarföreningen, numera Forum, som i sitt gåvobrev har inskrivet fortsatt rätt till lokaler i Biohuset för föreningsaktiviteter och vid önskemål årlig fest. Andra som har verksamhet i dessa lokaler är bland andra Friluftsfrämjandet, trädgårdsföreningen och matlagningskurser. Rum 119 fungerar idag som kök i anslutning till rummen 117/118. Där finns kyl, frys, diskmaskin som skapar möjlighet för kursverksamheten att tillhandahålla kaffe- och tepauser, och ett utrymme som till viss del också möjliggör matlagningskurser av mindre format.

Lägenheten, rum 111 och 113 samt kokvrå 112, mitt emot i samma trappuppgång används flitigt för mindre grupper. Styrelsemöten i jazzklubben, Biohusstyrelsen, Moderaterna, Mariefredspartiet, Revyföreningen med flera samt diverse samarbetsgrupper. Här finns också möjligheter att koka kaffe.

På första våningen, Huvudingången Biohuset, finns en lokal till vänster om entrén. Den är ej utmärkt på skiss och tillkom i samband med ett leader-projekt 2010(?). Den är ljudisolerad och används idag för trumkurs två kvällar i veckan. Efterfrågan för utnyttjande av den lokalen har ökat och flera andra musikgrupper står på tur att komma in för rep.övningar. På nedre botten finns även en biljettkassa som kan göras iordning för att användas av arrangörer av aktiviteter i Biosalongen. Dessutom finns toalett för damer respektive herrar och en ”pissoar” som är i dåligt skick. Toaletterna behöver ses över och handikappanpassas.

Övervåningen; foajé, biosalong, projektorrum och förvaringsutrymmen.
Foajén används idag för biljettförsäljning och viss möjlighet till mingel. Dock ej för försäljning av förtäring då utrymmet är litet. Vi skulle vilja få in kapprum där det idag är förvaringsutrymme och få ner biljetthanteringen till bottenplanet igen. Då skulle man kunna ha en försäljning av godis, juice etc. och även lite större utrymme för mingel.

Bio- och teatersalongen är idag använd till konsertestrad. I år har vi hittills haft Svante Thuresson med Claes Crona trio (utsålt), Beata Bermuda feministisk folkmusik och RUM – Sörmlands ungdomsorkester på 20 medlemmar som genomförde fyra föreställningar för både skolelever och allmänhet.

Vi har dagfilmstudio varannan vecka och kvällsfilmstudio den andra veckan i månaden. Vi har skolfilmer vår och höst för elever i Mariefredsskolan och Gripsholmsskolan. Vi kommer att ha filmer för skollovslediga barn under påsklovet med filmer för barn 7 – 11 år dagtid och 11 år och uppåt på kvällstid.

Vi har aktiviteter genom Kulturskolan på torsdagar med José Manuel Gonzales och även med lärare från Mariefreds skola som har elever som i fritt val har teater som ämne. Vi har körverksamhet i ABF:s regi och vi har Mariefreds revygrupp som förbereder sig för att sätta upp en revy hösten 2018. Vi har föreläsningar och årsmöten i biosalongen men vi har också fått tacka nej till bokningar då vi inte har kunnat erbjuda teknisk support som krävts.

Det man uttrycker beträffande biosalongen är att den är husets ”pärla” och att det sitter så mycket ”kultur i väggarna.” Man vill ha biosittningen, i form av gradäng, kvar. Styrelsen anser att biosittningen ska vara kvar. När det gäller större utrymmen för konferenser kommer det sannolikt att byggas lokaler för detta ändamål i Mariefred genom bland annat satsningar av ”Kulturpärlor” och genom Golfklubbens kommande byggnationer.

Inför sommaren har vi påbörjat planering för kommande aktiviteter för barn och ungdomar. Just nu pågår bland annat diskussioner med ViLirare om kvällsaktiviteter för deltagare i deras sommarläger. Samarbete med IFK Mariefred har också inletts. Diskussioner med Kulturskolan angående statliga bidrag till sommarverksamhet för barn och ungdomar pågår.

Kafédelen används idag till möten upp till 30 personer. Det som behöver åtgärdas är ljudnivån som blir mycket hög när man är samlad där. Ljuddämpande plattor i taket och textilier i rummet borde hjälpa. Utrustningen i köksdelen behöver kompletteras men den är en tillgång att ha. Förutom föreningsmöten och ungdomsverksamhet i form av KAA (Jobbtorget) har vi också haft ”fester” för yngre barn årskurs 1-3. Både klassfester och barnkalas. När det gäller privata fester för äldre ungdomar och vuxna har vi inte ansett oss kunna ta emot sådana då vi inte kan garantera säkerheten i huset.
Vi kommer också att, på nytt, dra igång tipspromenader vår och höst och i samband med det ha korvförsäljning.

Kaféet kommer att kunna bli en utmärkt utställningslokal med både en ”permanent” utställningsdel och andra tillfälliga utställningar.

I den del som vi inte har tillträde till idag, alltså bottenvåningen i kaféuppgången, utgör rum 123 ett större samlingsrum som vi behöver till mötesrum för upp till ca 30 personer och som kan ta ca 50 personer om väggen tas bort mellan rummen 118 och 123 . Rum 124 kan bli ett kontorsrum där eventuellt även en kopiator kan stå. Lägenheten på andra sidan kan PRO boka in för sina möten. Där finns två rum för cirkelaktiviteter och ett kök, rum 128, som passar bra för det pensionärskafé som de har på söndagar. Dessa utrymmen kan också bli ett bra komplement till kurser i bland annat matlagning. I lokalerna kan också finnas plats för skåp att förvara förenings-dokument i. Då det är flera orkestrar som önskar låna rep-lokaler kan det vara möjligt att använda rum 129 till det.

Köket behöver åtgärdas och utrustas.

Planer angående verksamhet i Biohuset
Några exempel på aktiviteter som kan vara lämpliga att ha i lokalerna är exempelvis medborgarkontoret, någon form av läsehörna, datastöd för att underlätta delaktighet i informations- och servicesamhället och att vi kan erbjuda ett enkelt kafé som mötesplats.

Övriga förslag på lämpliga aktiviteter är ytterligare satsning på teater och sång för barn, färg och form, utveckling av musikrummet med inspelningsmöjlighet, att anpassa scenen med mobila speglar och dansmatta för dansverksamhet, gameing och andra aktiviteter som intresserar ungdomar. Över huvud taget se över möjligheter att nå ungdomarna som för närvarande är ”oroliga” och hittar på en hel del hyss och skadegörelse. Möjligt att samverka med Nattvandrarna och Nattjouren och kanske ordna gemensamma aktiviteter.

Sammanfattning
Syfte
Föreningen syftar till att administrera lokalerna i Biohuset, att lokalerna används till mötesverksamhet, att de underhålls och utrustas på ett adekvat sätt samt att stimulera till olika verksamheter för både äldre och yngre.

Mariefred den 22 mars 2018

Björn Sundfeldt
Marianne Månsson Åkerlund
Hannu Lehmus
Lillemor Källrot
Katarina Sandmark
Tomas Ekström
Linus Fagerström