Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring
Mötesplats Biohuset i Mariefred

”En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen” (Kultur- och fritidsnämndens definition av mötesplats i Strängnäs kommun)

Bakgrund

Mariefred har av tradition ett omfattande föreningsliv. Gemenskapen i föreningslivet skapar goda möjligheter oavsett ålder, om man är ny invånare eller att har bott i Mariefred i många år att få sociala kontakter och ett aktivt liv.

Kommundelen Mariefred har en god tillväxt. Vi har ett pendlingsavstånd till bl.a. Stockholm, Södertälje och Eskilstuna. Bostadspriserna är förhållandevis rimliga i jämförelse med Stockholmspriserna. Barnfamiljer finner en bra boendemiljö, god skolmiljö och livskvalitet i form av härlig natur och ett lugnare tempo än i storstadsmiljön. Tillsammans med barnfamiljer kommer även mor- och farföräldrar som vill ha närhet till sina barnbarn och som också uppskattar miljön och samvaron men som också kan behöva bygga upp nya sociala kontakter om man kommer som nyinflyttad. I det sammanhanget betyder föreningsaktiviteter en ny gemenskap som skapar glädje och delaktighet.

Brist på lokaler som är tillgängliga, flexibla och ekonomiskt hållbara

Ett stort bekymmer för föreningslivet idag är bristen på lokaler, framför allt större och tillgängliga lokaler. Vi har däremot något som återigen kan bli en stor tillgång för Mariefred. Biohuset som är en etablerad kulturbyggnad och som uppfördes av Mariefreds Arbetareförening och invigdes 1902. Den blev en viktig del i det sociala livet och föreningslivet i Mariefred i generationer. 1963 övergick fastigheten i Mariefreds stads ägo och när staden gick upp i Strängnäs kommun 1971 övergick även Biohuset (Föreningen 13) i Strängnäs kommuns ägo.
Referens (Historiken betr. Föreningen 13 och Biohuset beskrivs i Mariefreds arbetarförenings arkiv bl.a. genom sammanställning av Lennart Schweitz.)

Underhållet av Biohuset har varit eftersatt under långa tider

Det vi kan konstatera idag är att varken Mariefred stad, på 1960-talet, eller Strängnäs kommun sedan övertagandet 1971 tagit ansvar för Biohusets möjligheter som mötesplats eller underhåll och skötsel av fastigheten.

Politisk majoritetsförklaring efter valet 2014

Den politiska majoriteten beslutade efter valet att man skulle arbeta för att skapa en mötesplats för föreningslivet i kommundelarna Stallarholmen, Mariefred och Åker. Vi uppfattar det som en möjlighet för invånare i kommundelarna att i demokratisk anda utveckla aktiviteter som skapar sammanhållning och kreativa krafter. År 2014 hade man i Stallarholmen redan kommit en bra bit på väg mot att förverkliga ”Drömfabriken”. I Mariefred hade det funnits verksamhet i Biohuset under åren men det var svårt att få kommunens stöd för en rejäl satsning. Det var inte heller någon tydlig organisation som ansvarade för Biohusets skötsel och ekonomi.

Dagsläget

Skapa möjligheter för verksamheter i bred omfattning

En ”självvald” arbetsgrupp (bestående av Arne Arvidsson, Bo Månsson, Tomas Ekström och Marianne Åkerlund) har under en tid diskuterat och förberett bildandet av en, i första hand, interimistisk styrelse för att sedan kunna hålla ett första ordinarie årsmöte i mars 2018. Vår avsikt är skapa möjligheter för verksamheter i bred omfattning som ska vända sig till mariefredsbor i alla åldrar genom föreningsverksamheter. Styrelsens uppgift blir att tillhandahålla lokaler, ta emot bokningar för dessa, se till att det är städat och praktiskt ordnat och att det finns en ekonomi som möjliggör detta. Vi behöver därför träffa ett avtal om skötsel och ansvarsfördelning med kommunen under en period i avvaktan på att kommunen tar ställning om det framtida ansvarstagandet. Den utredning som kommunen tillsatt för att få ett underlag för kommande beslut är sagt ska vara klar till första oktober men enligt utsago blir den försenad och politiska beslut kommer sannolikt att dröja till 2018.

Hur kan vi använda lokalerna idag?

Vi måste ha lokaler för befintlig verksamhet. Idag fylls huset under terminerna av studiecirkelverksamhet, föreläsningar, Bridgekvällar, kamratträffar och sociala träffar så gott som hela veckorna i SPF Seniorernas regi. Vi har två filmstudios, en eftermiddags- och en kvällsstudio som visar sammanlagt 16 filmer per terminen. Tyvärr får vi lov att tacka nej till deltagande från personer som idag inte kan komma in i lokalerna p.g.a. bristande tillgänglighet. Vi har Mariefreds Jazzklubb med sitt behov av framför allt scenen i Biohuset där det i nuläget anordnas konserter av och till men där behovet egentligen är betydligt mycket större om lokalerna kan anpassas på ett bättre sätt även för den typen av verksamhet och tillgängliggöras för besökare. Vi har revyn, som glädjande nog, nu kommer tillbaka med en ny upplaga med föreställningar i oktober/november. Vi har barngrupper och kulturskola som av och till idag använder Biohusets lokaler men som skulle kunna och önskar använda huset i högre omfattning om möjlighet gives.

Brandsyn

Vi har haft en brandsyn som säger på vilket vis vi kan använda lokalerna i dagsläget. Det betyder att vi har biografen/teatersalongen som får ta högst 120 personer, Kaféet (högst 30 personer) och de två lägenheterna i mittuppgången som inte har angivits i exakt antal men som har ett begränsat utrymme och rymmer ca 10 respektive 25 personer.

För närvarande är det de lokaler som står till vårt förfogande.

Avtal med kommunen

I avvaktan på att kommunen fattar politiska beslut angående Mötesplats Biohuset i Mariefred behöver vi teckna ett ”tillsvidareavtal” med kommunen så att vi får en budget att arbeta utifrån, sköta ekonomi, bokningar och städning med mera. Komplettera utrustningen i huset och eventuellt kunna anställa en ”hustomte” på viss tid.

Vi behöver stödja föreningarnas aktiviteter och verka för att Biohuset tillgängliggörs. Vi ska vara remissinstans i utredningsarbetet.

Att göra

Nu; Vi behöver skapa ”en trygghet” i situationen kring ”Mötesplats Biohuset i Mariefred”. Visa att det finns en potential i huset. Vi ska arbeta för att få med så många mariefredsbor som möjligt att se huset som en gemensam samlingspunkt och att föreningarna använder huset för olika aktiviteter. En idé är att bilda ”Mötesplats Biohusets Vänner” där alla personer som är intresserade av att stödja verksamheten kan bli medlemmar och på så vis få sin röst hörd.

Inför framtiden; Få till en långsiktig lösning som tillgängliggör hela huset och som får en ekonomi som ger möjlighet att tillgodose verksamheten med praktiska lokaler och god service, vilket också innebär en personalresurs.

Mariefred den 10 augusti 2017

Arne Arvidsson            Marianne Åkerlund

Bo Månsson                Tomas Ekström

Ladda ner som PDF